جمعه, 19 بهمن 1397 ساعت 08:02

انرژی خورشیدی

نوشته شده توسط

انرژی خورشیدیایجاد نیروگاه برق توسط انرژی خورشید

ارزانتر کم هزینه دائمی

امـروزه با تـوجـه به نمایان شـدن اثرات مخرب سوختهای فسیلی بر روی محیط زیست از یک سـوءو نیاز بشر به منابع بیشتر و ارزانتـر نسبت به سایـرانـرژی های موجود دیگـر؛ در این میان عموم جهانیـان جهت خودکفایـی و قطـع وابستگی به نفت و سایـر سوخت ها به سمت استـفاده از انـرژی تابشی خورشیـد گرایـش نموده انـد، ودر عصـر حاضـر هم از انـرژی خورشیـدی تـوسـط سیـستم‌های مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهره‌گیری می‌شود.

 در ایـن راستـا  شـرکت تک نـدا محیط اقـدام بـه عـرضـه بهتـریـن نـوع از سلـول هـای خـورشیـدی با توانهـا و رانـدمانها، بازدهی مطلـوب از بهتـرین برنـد ها در ایـران نمـوده است.

 

مـزایـای؛تـولیـد و کاربـردهـای (انـرژی خورشیدی) سـلولهـای خـورشیـدی :

»» تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتـریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام سلول های خورشیدی.

»» تولید بـرق بـدون مصـرف سـوخت      / »»  استـهلاک کـم و عمـر زیـاد

»» گرمایـش و سرمایـش ساختمان و تهویـه مطبـوع خـورشیـدی

»» امـکان تأمیـن شبـکه‌های (الکتریکی) برقی کوچک و ناحیه‌ای

»» آبگرمکـن‌های خورشیـدی و حمام خورشیدی که برای گرمای خانه ها کابرد فـراوان دارد

»» عـدم احتیاج به متخصص     / »» آب شیـرین کآن خورشیدی      / »» خشک کن خـورشیـدی

»» اجاقهـای خورشیـدی   / »» کوره خـورشیـدی              / »» خانـه‌های خـورشیـدی

»» عدم آلـودگـی محیط زیست گـرم و عـدم احتـیاج بـه آب زیـاد

  1§سلولهـای خـورشیـدی(فتـوولتـاییک):

 این سلولها از مربعهای نازکـی از جنس هادی هستند که ولتـاژ

 و نیم جریـان کافی را در زمان قرار گرفتن در معرض تابش نور

 خورشید ، تولیـد می کننـد.

باطـری خشک:

وسیله ایست که انـرژی الکتـریکی تولیـدیDC را در خود ذخیـره میکنـد.

مبـدل بـرق:

 
 

وسیـله ایست که جـریـان DC را به جریـان AC برای مصـرف،تبـدیل میکند.

---------------------------------------------------

مصـرف کننـده (بار مصرفی):  DC DC LOADS   

ابزارآلات، موتورها و تجهیزاتی هستند که از جریان DC تغذیه می شوند.

دوشنبه, 30 -3443 ساعت 00:00

فعالیت ها

نوشته شده توسط

شرکت نوآوران الهام مصور

این مجموعـه از سال  1363  با هدف دست یابی بـه تکنولوژیهای برتر روز دنیـا با اخذ مجوزات لازم از مراجع مربوطه اقدام به

طراحـی و تولیـد بخش های فنی به شرح زیر نمودو با دست یابی به تکنولـوژی بیو رزونانس و رزونانس و با ثبت اختراع

وتجاری سازی محصولات نوآورانه و دانش بنیان را آغازنمود.

1- برق . تولید و بهینه انرژی

2- ارتباطات رادیویی و راداری

3- کنترل و امنیت نظامی

4- تاسیسات خدمات شهری

5- زمین شناسی . معدنیابی و آبیابی

6- پزشکی و بازتوانی جسمی

7- کشاورزی و دام و طیور

8- الکترونیک . تحقیقات و نوآوری

9- خدمات شهری

جمعه, 26 بهمن 1397 ساعت 09:05

متن بالای شرکت

نوشته شده توسط

این مجموعـه از سال  1363  با هدف دست یابی بـه تکنولوژیهای برتر روز دنیـا با اخذ مجوزات لازم از مراجع مربوطه اقدام به

طراحـی و تولیـد بخش های فنی به شرح زیر نمودو با دست یابی به تکنولوژی تکنولـوژی بیو رزونانس و رزونانس و با ثبت اختراع

وتجاری سازی محصولات نوآورانه و دانش بنیان را آغازنمود.

پنج شنبه, 25 بهمن 1397 ساعت 21:35

شـرکت نـوآوران الهـام مصـور(نـام)(NAM)

نوشته شده توسط

 شـرکت نـوآوران الهـام مصـور(نـام)(NAM)

 آغاز تحقیقات این مجموعـه از سال  1363  با هدف دست یابی بـه تکنولوژیهای برتر روز دنیـا با اخذ مجوزات لازم از مراجع مربوطه اقدام به طراحـی و تولیـد ابزار دقیـق آزمایشـگاهی و تجهیـزات پزشـکی و بیمارستـانی طبـق شـرح موضوع فعالیت شرکت آغاز بکار نموده؛ تا اینکه در سال 1393 به تکنولـوژی بیو رزونانس و رزونانس دست یافته و با ثبت اختراع وتجاری سازی محصولات جهت شناسایـی انواع  موادمخـدر؛ معتادین؛ بمب وموادمنفجره ؛ انسان زنده ومرده در زیرآوار ،آغازگـردیـد.

  در سـال 1394 با یک جهـش سریـع یکصـد وپانـزده 115 سـالـه و با دسترسی به تکنـولـوژی بیـورزونانـس و ثبت اختـراع رادار شـناسـایـی انـواع بیـماریـها و درمانگـر بیـماران صعب العـلاج جزءچهـار کشـور صـاحب این دانـش قـرار گـرفته . جهت تجـاری سـازی ایـن تکنـولـوژی و رهایی سریع عموم مردم کشورهای منطقه و درگیرجنگ از جمله کشورهای  ایران ، عراق ، سوریـه ، یمن ، و سایر کشورهای دیگر واقع شده و درگیر جنگ .

جهت پاکسازی عمومی از تمام بیماریهای ویروسی و میکروبی و  ناشناخته  این شرکت محصولات مختلفی تحت نام درمانگر انسان (Human therapist )  یا باز توانی رزونانسی انسـان ساختـه و بشرح ذیل معرفی میگردد.

 

معـرفـی محصـولات در بخـش پزشکـی شـرکت:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ۩}* کیـت کنتـرل شناسـایـی معتادیـن به انـواع مـوادمخـدر با درصـد اعتـیاد

۩}* بازتوانـی  اوزنـی –O3  ( اکسیـژن فعـال)

۩}* بازتـوانـی طب مکمـل                                     مـدلBERT- 140DG

۩}* بازتـوانـی بیـو رزونانـس                              مـدل BRT-130DG   

۩}* بازتـوانـی مغنـاطیسـی / بیـومغناطیـس مـدل MPR- 120/110    

۩}* بازتـوانـی بیـوالکتـرولیـز رزونانسـی     مـدل BER-102DG

۩}* بازتـوانـی بیـوالکتـرولیـز رزونـانسـی  مـدل  BER-101AD

۩}* بـازتـوانـی ذهنـی با یک خواب عمیـق (آرامش در خـواب)

۩}* بـازتـوانـی هوشـیاری ذهنـی همـراه با بهتـریـن خلاقیـت اندیشـه

ضمینه های فعالیت شرکت :

1- برق . تولید و بهینه انرژی

2- ارتباطات رادیویی و راداری

3- کنترل و امنیت نظامی

4- تاسیسات خدمات شهری

5- زمین شناسی . معدنیابی و آبیابی

6- پزشکی و بازتوانی جسمی

7- کشاورزی و دام و طیور

8- الکترونیک . تحقیقات و نوآوری

9- خدمات شهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه, 25 بهمن 1397 ساعت 21:32

مغناطیسیMRT-110

نوشته شده توسط

Magnetic Rehabilitation       تـوانبخشـی مغنـاطیسـی

   Human Therapist                    

    MOD: MRT-110

شرح عملکرد مغناطیسی:

تکنـولـوژی مغنـاطیـس درمانـی یک روش منحصـر به فـرد، غیـر تهاجمی، بدون درد وطبیعی برای بهبود سلامت جسمی و خـاص بـکار میـرود.  مغنـاطیـس درمانـی به تسکین درد مفاصل و زوال غضروف داخل مفاصل ملتهب را کاهش میدهد

مغنـاطیـس در برابر دردهای عضلانی بافت های سلولی یا خـونی  بـدن را تحت تاثیر قرار داده، و به بهبود منطقه آسیب دیده کمک کرده، و همچنین  میدان مغناطیس دیواره های مویرگ ها و ماهیچه های بدن و بافت های مربوطه را آرام کرده و باعث افزایش جریان خون شوده و درنتیجه اکسیژن و مواد غذایی بیشتری به منطقه آسیب دیده می رسـد و باعث ازبین رفتن مواد الکتروشیمیایی مضر و مواد شیمیایی دردآورمیگردد،و به فرآیند بهبود سرعت می بخشد.

این نوع درمـان علاوه بر ارزانـی بـدونـه هیچگونه عوارض جانبی خردمندانـه باید بـه این روش عمل کنیم.

 

فـوایـد مغنـاطیـس درمانـی :

»»»کمک به درمان اختـلالات عصبی ،اضطراب ،افسردگی. استرس بیـخوابی ، پرخوابی مفرط 

»»» کمک به درمـان دیـابت تنظیم فشـار خـون(کاهش یا افزایـش)

»»» اکسیژن رسانی به طور منظم به کلیه اعضای بدن

»»» کاهـش دردشـانـه، پـا، کمر و سـایـردردهای عضـلانـی ، اسـکلتـی ، مفاصل
»»»  بهبود سریـع تر به درمان شکستگی استخوان ها، آرتروز ، رماتیسم،

»»» کمک به بهبـودی سکتـه مغـزی ، قلبـی ، عـروقی و فلـج انـدام

»»» کمک به بهبـودی اختـلالات گـوارشی و جـذب مـواد معـدنـی در بدن

»»» کمک به بهبـودی سـردرد ، سردردهای عصبی ، دردهای سینوسی،

»»» حرکت و دفع شدن سنگ کلیه درمان چاقی و لاغری مفرط

»»» بهبـودی کنتـرل فشـار خـون و سیـستم ایمنـی بـدن وسـایـرزخـم ها

»»» رفع مشکلات تنفسی ، دردهای میگرنی، آسم

»»» از بین بردن خستگی چشم و جلوگیری از روند تضعیف چشم

 

راه های تماس :

همراه : 09197604967 

فکس : 02144045046

مرکز خدمات و پشتیبانی و دفتر فروش : 01133701158

www. nam-communication.com OR www.nam-communication.irسایت :

info@ nam-communication.com

   

جمعه, 19 بهمن 1397 ساعت 07:37

صفحه اصلی

نوشته شده توسط

 

[row]

[col class="span6"]

Joomla 2.5 and 3.0

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

 

HTML5

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

 

Bootstrap

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[/col]

[col class="span6"]

Wordpress

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

 

CSS3

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است 

 

Presets

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است

[/col]

[/row]

پنج شنبه, 12 بهمن 1391 ساعت 09:34

چرا نوآوران الهام مصور

نوشته شده توسط

تـوانبخشـی بیـوالکتـرولیـزرزونانسـی                    Human Therapist

   MOD: BER-101AD

روش درمانـی بیـوالکترولیـز و بیـورزونانسی نتیجه چنـد دهـه تحقیـقات مراکز علمی و دانشـگاهی بـزرگ

دنیـا به همـراه دانـش تحقیقی و

ابـداعـی ما درقـالب  

 

یک اختـراع جدید با بهـره گیـری از تکنـولوژی بیـوالکتـرولیـز رزونانسی؛ با عبورحرکت الکترونها و فرکانس

بیـورزونانس (خواص تشدیـد)

اعضای بدن انسان بصورت همزمان؛ وبا قرار دادن پا در تشت آب نمک دریایی توسط دو عدد الکتـرود فلزی

غیر همنام؛ با چند فرکانس

رزونانس عمومی اعضای بدن( از 1 الـی10.000هرتس) در شـش 6 سطح ولتاژ؛ تمامی اعضای بدن به حالت

تشـدیـدیـا التهاب درونی در

آمـده ؛ دراین زمان با جذب وانتقال یـونهای منفی محلول حاوی یـد،پتـاسیم، کلسیـم، آهن، منیزیم، و . . .

 در آب از طریـق الکتـرود مـس بـه

بـدن موجب دفع سموم ؛ مواد زائـد شامل عفونت ؛ چربیها؛میکروب و. . .  از طریق الکترود آلومینیومی

میگردد؛ بـدینـگونه سیستم ایمنی بدن

فعال و احیاء میگردد.

 

مزایـای دستـگاه توانبخشـی بیـوالکترولیـزرزونانـس عمومـی:

▪  تنظیم و کنترل قند و چربی‌خون، کلسترول و تقويت متابوليسم            

▪ ازبین بردن وسنگ مثانـه،حفظ زیبایی؛ شفافیت و نرمی پوست             

 ▪ افزایش سیستم ایمنی بدن و بهبود غدد لنـفاوی؛ رفع، التهاب ،تومورها/کیست ها

دفع عفونت (سموم)،مواد وچربی های زائـد و بهبود سوخت وساز وگردش خون دربـدن.

▪ بهبود دردهاي عضلاني ،استخواني ، دردهای ناحیه کمر و مفاصل متورم

▪▪ بهبود وکاهش زمان درمان بیماریها و التهاب،تورم تنظیم و افزایش اکسیژن رسانی دربدن

 ▪ از بین بردن ویروس ها،باکتری ها ، مخمر و قارچ،کیست ها ،

حذف مواد زائد از بدن شامل کربنیک، اوریک ،اسیدلاکتیک،فلزات سنگین.

▪ تخلیه سموم از عصب های؛ ماهیچه، مفصل و جلوگیری ازآسیب مستقیم به سلولهای عصبی

▪افزایش عملکرد اندام زدودن سموم مانند کبد، کلیه ها،روده بزرگ، پوست و ریـه

تسکین علائم بیماری هایی همچون نقرس، سردرد،برونشيت و گرفتگي سينوسها  

▪رفع خستگي مزمن ، كمك به بهبود افسردگي و كاهش اضطراب

▪ بهبود جذب مواد غذایی ،تقويت حافظه افزايش آرامش و خواب عميق 

 

یکشنبه, 29 دی 1398 ساعت 15:44

سوال ها

نوشته شده توسط

برخی از فواید تکنولوژی بیورزونانس در 

.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!

استفاده از آن در افراد دیابتی چه تاثیری دارد؟

در کارآزمایی بالینی  بیماران مبتلا به دیابت از طریق تشخیص و ردیابی ،با استفاده از دستگاه سم زدایی

کاهش شاخص قند خون را شاهد خواهند بود و شاخص قند خون  آنها به حد نرمال خواهد رسید.

........................................................................................

♣ آیا برای اولین بار در سم زدایی خطری وجود دارد؟

اولین تماس ممکن است یک شوک الکتریکی خفیف را بوجود بیاورد که  البته این شوک خطرناک نیست و آسیبی به انسان نمیرساند.

برروی دستگاه اقدامات محافظتی خودکار نصب شده است،هنگامیکه جریان آب بیش از محدودیت های ایمنی شود دستگاه به طور خودکار

قطع و خاموش میشود.

...........................................................................................................................

آیا این دستگاه برای رفع چربی و کاهش آن موثر است؟

از آنجا که این دستگاه انرژی بدن را افزایش میدهد ، بدن را تحریک می کند تا چربی ها را بسوزانند،خون را پاک میکند و سیستم گردش

خون و متابولیسم بدن را افزایش می دهد و با رادیکالهای آزاد مبارزه میکند و باعث کاهش وزن و سوزاندن چربی های اضافه می گردد.

...........................................................................................................................

بیش از همه سم زدایی بر روی چه افرادی موثر است؟

1- افرادی که در دراز مدت تحت فشار کار بالا قرار دارند

2- کسانیکه به لحاظ فکری و روحی خسته هستند.

3- افرادی که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف و به راحتی سرما میخورند.

4- کارکنانی که کار آنها در مجاورت مواد شیمیایی و یا بر روی فلزات

5- سنگین هستند مثل مهندسان شیمی و محیط زیست

6- خانم هایی که پوست شکننده و ضعیف دارند.

7- افرادی که تغذیه آنها سالم است و مواد غذایی چرب می خورند.

.........................................................................................................................

استفاده از دستگاه چگونه است؟


برای استفاده عادی از آن ابتدا مقداری آبگرم ترجیحا با درجه حرارت حدود۴۰-۳۷ درجه سلسیوس را به آن اضافه کرده و سپس

مقدار کمی نمک و یا آب نمک تصفیه شده به آن بیافزایید ، هردو پا را درون حوضچه آب قرار دهید.

حال فقط کافی است زمان را روی ۳۰ دقیقه تنظیم کنید. تا فرآیند سم زدایی انجام شد سپس دستگاه بصورت خودکار خاموش می شود.

.........................................................................................................................

 

یکشنبه, 22 دی 1398 ساعت 15:34

دستگاه ذخیره و کاهنده مصرف برق با قابلیت کاهش 20 ای 45

نوشته شده توسط

 

شرکت نوآوران الهام مصور           

      مشـاوره، طـراحـی، اجـرا، و تـولیـد انـواع سیـستمها و دستـگاهـها

      در زمینـه بـرق ،  الکتـرونیک،  مخابـرات و ارتبـاطات رادیـوئـی ، حفاظتـی و آزمایشـگاهـی

ایجـاد نیـروگاه بـرق توسـط انـرژی خـورشيـدی   

دایمی              کم هزینه           ارزانتر

امـروزه با تـوجـه به نمایان شـدن اثرات مخرب سوختهای فسیلی بر روی محیط زیست از یک سـوءو نیاز بشر به منابع بیشتر و ارزانتـر نسبت به

سایـرانـرژی های موجود دیگـر؛ در این میان عموم جهانیـان جهت خودکفایـی و قطـع وابستگی به نفت و سایـر سوخت ها به سمت استـفاده از انـرژی

تابشی خورشیـد گرایـش نموده انـد، ودر عصـر حاضـر هم از انـرژی خورشیـدی تـوسـط سیـستم‌های مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و

بهره‌گیری می‌شود.

 در ایـن راستـا  شـرکت تک نـدا محیط اقـدام بـه عـرضـه بهتـریـن نـوع از سلـول هـای خـورشیـدی با توانهـا و رانـدمانها، بازدهی مطلـوب از بهتـرین

برنـد ها در ایـران نمـوده است.

 

مـزایـای؛تـولیـد و کاربـردهـای (انـرژی خورشیدی) سـلولهـای خـورشیـدی :

»» تبدیل مستقیم پرتوهای خورشید به الکتـریسیته بوسیله تجهیزاتی به نام سلول های خورشیدی.

»» تولید بـرق بـدون مصـرف سـوخت               / »»  استـهلاک کـم و عمـر زیـاد

»» گرمایـش و سرمایـش ساختمان و تهویـه مطبـوع خـورشیـدی

»» امـکان تأمیـن شبـکه‌های (الکتریکی) برقی کوچک و ناحیه‌ای

»» آبگرمکـن‌های خورشیـدی و حمام خورشیدی که برای گرمای خانه ها کابرد فـراوان دارد

»» عـدم احتیاج به متخصص      / »» آب شیـرین کآن خورشیدی           / »» خشک کن خـورشیـدی

»» اجاقهـای خورشیـدی / »» کوره خـورشیـدی                      / »» خانـه‌های خـورشیـدی

»» عدم آلـودگـی محیط زیست گـرم و عـدم احتـیاج بـه آب زیـاد

  1§سلولهـای خـورشیـدی(فتـوولتـاییک):

 این سلولها از مربعهای نازکـی از جنس هادی هستند که ولتـاژ

 و نیم جریـان کافی را در زمان قرار گرفتن در معرض تابش نور

 خورشید ، تولیـد می کننـد.

3§ باطـری خشک:

وسیله ایست که انـرژی الکتـریکی تولیـدیDC را در خود ذخیـره میکنـد.

4§ مبـدل بـرق:

وسیـله ایست که جـریـان DC را به جریـان AC برای مصـرف،تبـدیل میکند.

---------------------------------------------------

5§مصـرف کننـده (بار مصرفی):  DC DC LOADS   

ابزارآلات، موتورها و تجهیزاتی هستند که از جریان DC تغذیه می شوند.

---------------------------------------------------

6§ مصـرف کننـده (بار مصرفی):  AC AC LOADS

ابزارآلات، موتورها و تجهیزاتی هستند که از جریان AC تغـذیـه می شوند.

کنترل کننده شارژ باطری :

تجهیزاتی هستن که ولتاژ باطری ها را تنظیم و کنترل می کنند و از آسیبهای احتمالی آنها جلو گیری می کنند.

 

 

یکشنبه, 22 دی 1398 ساعت 15:25

برق

نوشته شده توسط

شرکت نوآوران الهام مصور

بیائید در هزینه های برق مصرفی مان صرفه جویی

و بر طول عمر دستگاههایمان بیافزائیم.

الکتـرونیک دائـم صنعتـی مـدل 1200A

دستگاه ذخیره و کاهنده مصرف برق با قابلیت کاهش 20 ای 45

این مجموعه با کادر مجرب مفتخر است دستگاههای صنعتی (بهینه سازی مصرف انرژی)

کاهنده مصرف برق با توان های مصرفی مختلف بسته به مصارف واحدهای صنعتی خاص

با ذخیره انرژی الکتریکی(برق)به همراه حذف توان،راکتیو و اثرات سلفی ونوسانات،بدون

کاهش ولتاژ موجب صرفه جویی میانگین %45تا %20مصرف انرژی الکتریکی (برق)میگردد.

امکان نصب این دستگاه بر روی کلیه بارهای الکتریکی سه فاز بدون تاثیر منفی با کوچکترین احتمال خطر آتش سوزی وجود ندارد

 پایدارسازی ولتاژ

 متعادل سازی جریان

افزایش طول عمر مصرف کننده ها

حذف surge و transient های حالت گذرا

جلوگیری و بازیابی گسترده  ها رمونیک مخرب

افزایش ضریب توان با 100% و کاهش توان راکتیو

افزایش و آزادسازی ظرفیت در kva و دیماند مورد نظر

حفاظت و جلوگیری از کاهش Brownout ولتاژ

محافظت در برابر قطع لحظه ای منبع تغذیه

حذف هارمونیک های مخرب و قابلیت حذف انتخابی آن ها

فیلتر کردن هارمونیک های خاص

در اولین قدم حتمأ اقدام به حفرچاه ارت و نصب سیستم ارتینگ طبق

استاندارد نمایید. سپس بعد از کنتور و بانک خازنی در کنار تابلوی

تقسیم بار “تابلو کاهنده الکتریک دائم صنعتی”نصب می گردد.سه رشته

 سیم های قرمز زرد و نارنجی به فازها و سیم مفتول مسی یا سیم مشکی

 را به نول شبکه اصلی برق داخل تأسیسات  متصل  می نمائیم تا بهترین کاردهی را داشته باشیم

در مدل هایی که ارت دار می باشند حتمأ سیم ارت و سیستم ارت را نصب و راه اندازی نمایید

صفحه3 از3

         

              مدیریت سید علی حسینی

          شماره های تماس جهت پاسخگویی به تمامی سوالات در ضمینه های مورد

          فعالیت شرکت

 

                                      09197604967    -  44295881 021    -  33701158 011

    

                                   جهت اطلاع از هزینه های درمانی و تعیین وقت می توانید با شماره 33351465 تماس

 

                     حاصل نمایید و یا به واتساپ مرکز کلینیک مرکزبازتوانی بیورزونانس مراجعه نمایید

 

 

 

 

اطلاعات

ادرس دفتر مرکزی در تهران :
اتوبان شهید ستاری - پیامبر غربی - پلاک 144 - واحد 5
تلفن پاسخگوی سوالات و نوبت دهی
33351465

تماس با ما

    

 شماره جهت ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام . واتساپ . فیس بوک با شماره ذیل تماس بگیرید

989197604967+

لینک برگزاری دوره ها در واتساپ 

 

 

arrow
arrow

آخرین کاربران

  • donturpin73752650
  • thomas04y51499448460
  • katrinadeaton012
  • hwa109461396844978
  • franciscoschulte6

ما 27 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تعداد بازدیدکنندگان

464551
TodayToday1579
YesterdayYesterday2330
This_WeekThis_Week4255
This_MonthThis_Month42772
All_DaysAll_Days464551