جمعه, 02 اسفند 1398 ساعت 10:27

رزومه کاری

نوشته شده توسط

بسـمه تعـالـی

رزومـه:

اطـلاعات شخصـی:

 نام و نام خانوادگـی: سیـد علـی حسینـی   محـل تـولد: شهـرستـان بنـدر گـز 

 تاریـخ تولـد: 1343

 

سـوابـق تحصیـلات علمـی: در سال 1357 در هنـرستـان فنـی شهید واقفـی در رشتـه بـرق الکتـرونیـک مشـغول بـه تحصـیل شـدم. قبل از اخذمدرک دیپلم به استخدام نیروی پلیس درآمدم سپس ادامه تحصیل دادم .

با توجه به اینـکه در سال 1361 به استخدام سازمان نیـروی انتـظامی (اداره پلیـس) در آمـده و در واحـد ارتبـاطات رادیویـی تعمیـرگاه بـی سیـم مشغـول بـکار شـدم.

از سـال 1363 در سازمان پلیـس ایـران  تحت آمـوزشـی های فنـی تخصصی الکترونیک ومخابرات (تعمیرات انواع بی سیم های VHF/UHF بصورت  فشـرده با مطالب تئـوری و کارعملی همزمان قـرار گـرفتـه و موفق به اخذ تخصص  شـدم.

بعلت شـرایـط نـظامی بـودنم از ارائـه تـوضیحات بیشتـر معـذور می باشـم.

سـوابـق شغـلی و مهارتهـای تخصصـی:

 

 1. مسئـول نصب و راه انـدازی دکلهـای مخـابـراتـی در مـرکز پلیـس تهـران بـزرگ
 2. مسئـول نصب و راه اندازی مـراکـز بـی سیـم هـای VHF در مـرکز پلیـس تهـران بزرگ
 3. مسئـول مخابـرات سـرویـس و نگهـداری تجهیـزات شنـاوران دریایـی گارد ساحلی
 4. مـربـی فنی حرفـه ای با تخصص در آمـوزش رشتـه هـای (1- الکترونیک مقـدماتـی 2- الکتـرونیک صنعتـی

 3-بـرق مقـدماتـی 4- سیم کشـی  بـرق سـاختمان درجه دو2/ 5- بـرق صنعتـی  6- آمـوزش تعمیـر ات  تلفـن  

 7- مخـابـرات دریـایـی  به زنـدانیـان زندان بوشـهر بمـدت چندین سـال

 1. در سـال 1372 مـدیـر عامـل و مدیـر فنـی مـوسـسه جهـان ارتبـاط الهـام واقـع در بوشهر بمـدت 8سـال
 2. مسئـول راه انـدازی مـرکز تحقیـقات الکتـرونیک و مخـابرات(ارتبـاطات رادیـویـی) مـوسـسه جهـان ارتبـاط الهـام در سـال 1373 در بنـدر بوشـهر بمـدت شـش6سـال.

 

 1. در سـال 1374 برای اولیـن بار در دنیـا مـوفـق به طـراحـی و سـاخت نـرم افـزار و سخت افـزار PCC  ( پروگـرام کـد کنترل) جهت کنتـرل و تـردد شنـاران دریـایـی و اطـلاع رسـانـی شنـاوران خـودی در زمـان بـروز جنـگ دریـایـی، ایـن پـروژه بعـدها بنـام IDCod    نـام گـرفت که بـر روی شنـاوران بستـه شـد.
 2. در سـال 1375 بـرای اولیـن بار در دنیـا مـوفـق بـه طـراحـی سـاخت و ارائـه دستـگاه های محافـظ بی سیـم ، رادار و سـایـر دستـگاههـای مخابـراتـی، شده و این دستگاه را با مـارک ارتبـاط عالمیـن بـه بـازارهـای داخلـی و خارج از ایران ارئـه صادر نمودم

با بـکارگیـری و نصب ایـن دستـگاه اصـلا دستـگاههـای مخـابـراتـی در شنـاوران دچـار سـوختـگی و خرابـی نمـی گـردیـدنـد.

 1. واگـذاری وتحـویـل بـی سیـم های دریـایـی و همـکاری نـزدیـک جهت صـدور و اخـذ مجـوزات بـی سیـم شـناوران دریـایـی در کلیـه منـاطـق جنـوبـی ایـران
 2. مـدیـر عـامـل و مـدیـر فنـی و مسئـول مـرکز تحقیـقات الکتـرونیک و مخـابرات شـرکت ارتبـاط عـالمیـن در بنـدربـوشـهر از اوایـل سال79 بمدت 10 سال
 3. آمـوزش استـفاده از سیـستم های کمک ناوبـری به مـالکیـن شنـاوران دریـایـی در کل منـاطـق جنـوب کشـور ایران
 4. در سال 1384 مـدیـرفنـی و مـدیر مـرکز تحقیـقات الکتـرونیک و مخـابرات شـرکت صنـایـع مخـابـراتـی فتـاح ارتبـاطات در شعبـه شمال کشـور

13- درسـال  1390   اقدام به تحقیقات و طراحی  و تولیـدکاهنـده تـوان راکتیـو مصـرف بـرق در  چنـدیـن مـدل

 ساخـته و در چنـدیـن بیـمارستان و ازآن جملـه بیـمارستان شرکت نفت واقـع در تهران

 نصب و راه اندازی نمودیـم.

14- طراحی و اجرای  محاسبـه فنـی پـروژه بهینه سازی و کاهـش انـرژی برق شرکت خودروسازی

 ایـران خـودرو و چنـدیـن کارخـانه دیگـر با ارائـه مدارک و مستندات.

15- طراحی ؛ ساخت و تحویـل چنـدیـن دستـگاه تابلـوی کاهنـده انرژی بـرق به میـزان کاهش 38٪  الـی 10٪

بـه مرکز تاسیسات نفت و گاز در پروژه پـارس جنوبـی بـوشهـر

16- درسـال 1391 اقدام به طراحی و تولیـدو تولیـد انـرژی ترکیبـی بـرق توسط تـابـش نـور  خورشـید و

 حـرکت بـاد و آب جاری در روستاهای استانهای کشور نمودم.

17- در سـال 1392 الـی 1394 پـس از گـذشت یک دهـه مـوفـق بـه اختـراع دستـگاههـایـی به شـرح ذیـل شـده شده ام را معرفی مینمایم.

 • رادار ردیـاب انـواع مـوادمخـدر(مـوادیـاب)
 • رادار ردیـاب وتشـخیص دهنـده معتـادیـن بـه انـواع مـوادمخـدر از راه دور
 • رادار ردیـاب بمـب و مـواد درحـال انفجـار    از راه دور
 • رادار ردیـاب (یـابنـده) انـواع مشـروبات الکلـی  از راه  دور
 • رادار ردیاب انسان مـرده یـاب و زنـده یاب از راه  دور
 • رادار ردیـاب عناصر معـدنی کامل بـا شعاع عملکـرد 2500 الـی 5000 متـر و عمـق مفیـد 250 الـی 4500 متر
 • رادار ردیـاب یابنـده سـفره آبهـای زیـر زمیـنی با شعـای 2500متـر تا عمـق 850 متـر
 • رادار ردیـاب شنـاسـایـی انـواع بیماریهـا و درمانگـر بیمـاران صعب العـلاج انسان

 

 • راه اندازی کلینیک تحقیقاتی ؛درمانی و توانبخشـی زیر نظر تیم پزشکی در چندیـن شـهر کشور جهت درمان بیماران خاص و صعب العـلاج
 • اخذ مدرک مدرسی بین المللی و برگزاری کلاس های بیورزونانس و بیوالکترولیز رزونانسی با هماهنگی موسسه همیاران سلامت زیرنظر وزارت ورزش و جوانان و وزارت علوم به پزشکان عزیز برای اولین بار در کشور با ارائه مدرک معادل پزشکی با تائیدیه وزارت علوم.

 

پـروژه های تحقیقـاتی که بـه اتمـام رسیـده است و در نـوبت زمـان بنـدی ثبت اختـراع قـرار دارنـد و در سالهـای آینـده  بـه بـازار عـرضـه خـواهنـد شـد بشـرح زیـر اعـلام میگـردد.

 

در بخـش دریـایـی ؛ صیـد و صیـادي:

 • جمع کننده گله ماهی از راه دور

 

 در بخـش کشـاورزي و بـاغـداري:        

2- آبرسـانی بتـوسـط فیلتـر رادیو مغناطیس رزونانس جهت ازبیـن بـرنـده آفـات ریشـه ای گیـاهـان و درختـان میـوه 

3-   تقـویت کنـنده خـاک زمیـن کشـاورزی توسـط امـواج رادیـویـی و پالـس مغنـاطیسـی رزونانسی

 4-  دفـع حشـرات وجانـوران مـوزی و از بیـن بـردن آفـات گیـاهـان و درختـان میـوه توسـط امـواج

رادیـو پالـس مغنـاطیسـی رزونانسی

6- زود بازده هی وتقویت محصـولات گیـاهـان  و درختـان (زود باردهی و ازدیادمحصولات) توسط تکنولـوژی بیو رزونانس

 

در بخـش دامـداري و پـرورش:  

7-  ازبیـن بـرنـده بیـماریهـای دامـی   توسـط امـواج رادیـو پالـس مغنـاطیسـی بیو رزونانسی

8-   تقـویت کننـده شیـر دام (گـاو گـوسفـند) توسـط امـواج رادیـو پالـس مغنـاطیسـی بیو رزونانسی

9-  دفـع بیـماریهـای زنبـور عسـل و تقـویت باردهـی زنبـور عسـل توسـط امـواج رادیـو پالـس مغنـاطیسـی رزونانسی

 

پـروژههـاي در دست تحقیـق: در بخـش بهـداشت و درمـان

10- ضـد عفـونـی آب شـورب تـوسـط امـواج رادیـویـی وپـرتـویـی یـو ویU.V  و امـواج الکتـرو مغنـاطیـس رزونانسی

11- درمان کلیـه بیـمارن به روشهـای جدیـد و ادقـامـی طب سنتـی و بیـورزونـانـس

12- سیـستم های لرزه نـگاری و شنـودهای اصـوات صدای درون زمیـن

 

 

 

بـا عنـایت و احتـرام

سیـد علـی حسینـی

 

یکشنبه, 29 دی 1398 ساعت 17:29

علت پایین بودن پلاکت خون

نوشته شده توسط

       علت پاییـن بـودن پـلاکت خـون:

علل احتمالی پایین بودن پلاکت خون عبارت‌اند از:

 
     ۱. بیماری‌های مغز استخوان


مغز استخوان به بافت اسفنجی داخل استخوان گفته می‌شود و محل تولید اجزای تشکیل‌دهنده‌ی خون از جمله پلاکت‌هاست. اگر مغز استخوان قادر به تولید پلاکت‌های کافی نباشد، بدن به کمبود پلاکت دچار خواهد شد. مهم‌ترین عللی که باعث کاهش تولید پلاکت‌ها توسط مغز استخوان می‌شوند، عبارت‌اند از:
    کم‌خونی آپلاستیک؛
    کمبود ویتامین ب۱۲؛
    کمبود فولات؛
    کمبود آهن؛
    عفونت‌های ویروسی مانند ایدز، اِپشتاین‌ بار و آبله مرغان؛
    شیمی درمانی، پرتودرمانی یا مواجهه با مواد شیمیایی سمی؛
    مصرف بیش‌ازحد الکل؛
    سیروز کبدی؛
    لوسمی؛
    میلودیسپِلازی.

       ۲. ازبیـن‌رفتـن پـلاکت‌ها


هر پلاکت در بدن سالم حدود ۱۰ روز قادر به زندگی است. پایین بودن پلاکت خون می‌تواند ناشی از نابودی بیش‌ازحد پلاکت‌ها در بدن باشد که از عللی مانند مصرف برخی داروهای خاص شامل داروهای مُدِر و ضد تشنج ناشی می‌شود. از‌بین‌رفتن شمار زیاد پلاکت‌ها در بدن همچنین می‌تواند علامت یکی از وضعیت‌های زیر باشد:
    هایپِراِسپلنیسم یا بزرگ‌شدن طحال؛
    اختلالات خودایمنی؛
    بارداری؛
    عفونت میکروبی در خون؛
    ایدیوپاتیک ترومبوسیتوپِنیک پورپورا (ITP)؛
    ترومبوتیک ترومبوسیتوپِنیک پورپورا (TTP)؛
    سندرم هِمولیتیک اورِمیک؛
    انعقاد داخل عروقی منتشره (DIC)

یکشنبه, 29 دی 1398 ساعت 17:17

درمان پلاکت خون

نوشته شده توسط

درمان پلاکت خون پایین:؟؟؟؟


نوع درمان پایین بودن پلاکت خون به علت ریشه‌ای بیماری و نیز شدت این عارضه بستگی دارد. اگر شدت عارضه خفیف باشد، ممکن

است درمان خاصی تجویز نشود و فقط باید تحت‌نظر باشید. همچنین شاید پزشک معالج صلاح ببیند که به توصیه‌های زیر عمل کنید تا

وضعیت‌تان وخیم‌تر نشود:

•    پرهیز از ورزش‌های برخوردی؛

•    پرهیز از فعالیت‌های دارای احتمال ایجاد خون‌ریزی یا کبودی؛

•    محدودیت مصرف الکل؛

•    قطع یا تغییر داروهایی که روی پلاکت‌های خون تأثیر می‌گذارند مانند آسپرین و ایبوپروفن.

اما اگر شدت عارضه وخیم‌تر باشد، به درمان‌های جدی نیاز خواهد بود. ازجمله‌ی این راهکارها عبارت‌اند از:

•    تزریق خون یا پلاکت؛

•    تغییر داروهایی که باعث کاهش شمار پلاکت‌ها در خون می‌شوند؛

•    استروئیدها؛

•    ایمنوگلوبولین؛

•    کورتیکواستروئیدها (جلوی آنتی‌بادی‌های پلاکتی را می‌گیرند)؛

•    داروهای سرکوب‌کننده‌ی سیستم ایمنی؛

•    اِسپلِنِکتومی (جراحی برداشتن طحال).

بنابراین تمام کسانی که پلاکت خون‌شان پایین است، به درمان خاصی نیاز ندارند. برخی علل ایجادکننده‌ی این عارضه پس از مدتی

برطرف می‌شوند و شمار پلاکت‌های خون به میزان طبیعی بازخواهد گشت. اما درصورت وخامت عارضه باید علت ریشه‌ای بیماری را

پیدا و درمان کرد.

یکشنبه, 29 دی 1398 ساعت 17:13

آموزنده 3

نوشته شده توسط

شرح گیاه دارویی درخصوص درمان پلاکت ها؟؟؟؟!!!!؟؟؟؟


برای افزایش پلاکت خون چه بخوریم؟

پلاکت‌ها سلول‌های کوچکی هستند که موجب لخته شدن خون می‌شوند. لذا وجود آن‌ها برای محافظت در برابر خونریزی‌های خطرناک

ضروری است. کمبود پلاکت می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد از جمله شیمی‌درمانی، بارداری، آلرژی به مواد غذایی و تب دانگ.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نبض ما،  راه‌های طبیعی برای افزایش پلاکت خون وجود دارد که با هم مرور می‌کنیم.

زمانی که فردی دچار کمبود پلاکت خون می‌شود لازم است که به پزشک متخصص مراجعه کرده و تحت درمان وی باشد. با این وجود

راه‌های طبیعی هم در کنار این امر وجود دارد که باعث افزایش پلاکت خون می‌شود. در ادامه توصیه‌هایی می‌شود برای این‌که سطح

کلی سلامت خود را ارتقا دهید و از این طریق باعث بهبود روند افزایش پلاکت خون خود شوید.

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 17:18

آموزنده 2

نوشته شده توسط

ايبوپروفن یکی از رایج ترین دارو های مسکن در سراسر دنیاست که اغلب افراد از عوارض جانبی آن آگاه نیستند.

آسیب به DNA، كم خونی و خطر فشار خون، از جمله مهمترین عوارض جانبی این داروست.

...............................................................................................................................

آيا مي دانيد!؟

تنها قسمت بدن که خون ندارد قرنیه چشم است ؟

چشم انسان حدود ۱۳۵ میلیون سلول بینایی دارد که معادل یک دوربین ۱۳۵ مگاپیکسل عمل می کند ؟

دویست میلیون موجود زنده روی زمین وجود دارد که انسان یکی از آنها است!

................................................................................................................................

آیا میدانستید چشم لوبیا چشم بلبلی ( قسمت سیاه آن) واقعا برای چشم مفید است !

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 17:15

جلوگیری از جرم دندان

نوشته شده توسط

جلوگیری از جرم دندان

یک قاشق سرکه سیب و نصف قاشق نمک را در یک لیوان آب گرم حل کنید

یک بار در روز دهانتان را با این مخلوط مانند دهانشویه شست و شو دهید.

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 17:13

بهترین زمان برای خوردن شام

نوشته شده توسط

بهترین زمان برای خوردن شام !

یکی از عادت های خوب زود شام خوردن است و فاصله بین شام تا زمان خوابیدن 3

ساعت باشد برای اینکه هضم غذا بخوبی انجام شود تا از بیماری هایی مانند گاستریت و

ورم معده جلوگیری شود.

خوردن شام در ساعات اولیه شب به دستگاه گوارش شما زمان کافی برای هضم غذا را

می دهید و خطر افزایش اسید معده و برگشت اسید به مری را به میزان قابل توجهی

کاهش میدهد.

 

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 16:06

آموزنده 1

نوشته شده توسط

                              8 ماده غذایی و نوشیدنی که می توانند سیستم ایمنی وسلامت

 

 

زنان را به شدت تقویت کنند

_آبلیمو مخلوط در آب ولرم در صبح سوخت و ساز زنان را سرعت میبخشد و باعث لاغری میشود

_تمشک و چای تمشک درد قاعدگی را از بین میبرد

_زنجبیل علائم یائسگی را بهبود میبخشد

_خوردن کلم بروکلی با چین و چروک مبارزه می کند و درخشش چشمها را زیاد میکند.

_زردچوبه عفونت بدن زنان را از بین میبرد. میتوانید زردچوبه را داخل کپسول بریزید وهر روز یک عدد بخورید

_بادام زمینی نمیگذارد عضلات زنان زود تحلیل بروند و قدرت بدنیشان را حفظ میکند

_کوینو، فولیکولهای مو را تقویت میکند و از سفیدی جلوگیری میکند

_خوراکیهای حاوی امگا سه قلب زنان را محافظت میکند

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 14:12

تکنولوژی بیورزونانس

نوشته شده توسط

✴فواید تکنولوژی بیورزونانس  در تشخیص بیماری ها:


✅غیر تهاجمی وکاملا بدون درد است و هیچگونه آسیبی به بدن نمیرساند.

✅تا عمق بسیار زیادی از بافت عضوها را می توان مورد بررسی قرار داد حتی جاهایی که گردش خون محدود است ،چون فرکانس همه جا میتواند نفوذ کند.

✅قابل حمل بودن دستگاه به نقاط دوردست و حتی جاهایی که برق  نیست.دستگاه بدون کامپیوتر و با باطری های معمولی هم قادر به تشخیص و درمان است.

✅سیستم تشخیصی دستگاه با ۵۴هزار فرکانس مختلف از یک منطق کل نگر در زمینه های فیزیک بدن  و انرژی استفاده کرده است که این امکان را برای پزشک فراهم می نماید تا بیماری ها را در بدن از زوایای مختلف رصد نماید و باید گفت که این تکنولوژی در تشخیص بیمارها نادر و صعب التشخیص بی نظیر می باشد.

✅پایین آوردن هزینه های تشخیص پاسخ اسکن بدن به صورت فوری

✅تشخیص وجود یا عدم وجود باکتری ها، ویروسها ،قارچ  و انگلهای بیماری زا و محل استقرار آن در بدن و تشخیص آلرژنهای آلرژی زا

✅تشخیص بهترین پروتز برای بدن و تست آلرژی قبل از کار گذاشتن پروتز

✅تشخیص کمبود ویتامین ها و مواد معدنی و وجود فلزات سنگین

جمعه, 10 آبان 1398 ساعت 14:03

سندرم پا

نوشته شده توسط

سندرم پای بی قرار

▫سندرم پای بی قرار که به عنوان یک اختلال عصبی شناخته می شود، باعث احساس ناخوشایند در پاها می شود و فرد مبتلا این احساس را به صورت گزگز، مورمور، سوزش، درد و کشش و یا حرکت حشرات روی پوست توصیف می کند به طوری که ناچار است برای کاهش این حس ها، پای خود را مدام حرکت دهد یا بکشد.

▫مصرف کافئین، نیکوتین، و الکل، گاهی اوقات علائم سندرم پای بی قرار را افزایش می دهد

▫ورزش نیز به بهبود علائم کمک می کند اما باید به خاطر داشت که ورزش های شدید بخصوص در اواخر شب می تواند اثر کاملا معکوس داشته باشد.

صفحه1 از3

         

              مدیریت سید علی حسینی

          شماره های تماس جهت پاسخگویی به تمامی سوالات در ضمینه های مورد

          فعالیت شرکت

 

                                      09197604967    -  44295881 021    -  33701158 011

    

                                   جهت اطلاع از هزینه های درمانی و تعیین وقت می توانید با شماره 33351465 تماس

 

                     حاصل نمایید و یا به واتساپ مرکز کلینیک مرکزبازتوانی بیورزونانس مراجعه نمایید

 

 

 

 

اطلاعات

ادرس دفتر مرکزی در تهران :
اتوبان شهید ستاری - پیامبر غربی - پلاک 144 - واحد 5
تلفن پاسخگوی سوالات و نوبت دهی
33351465

تماس با ما

    

 شماره جهت ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام . واتساپ . فیس بوک با شماره ذیل تماس بگیرید

989197604967+

لینک برگزاری دوره ها در واتساپ 

 

 

arrow
arrow

آخرین کاربران

 • maryannewainewright
 • belenmacvitie38
 • indiajarnagin07
 • estherg4965481172189
 • lucas96892970742784

ما 21 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تعداد بازدیدکنندگان

464677
TodayToday1705
YesterdayYesterday2330
This_WeekThis_Week4381
This_MonthThis_Month42898
All_DaysAll_Days464677