جمعه, 02 اسفند 1398 ساعت 10:27

رزومه کاری

نوشته شده توسط 
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

بسـمه تعـالـی

رزومـه:

اطـلاعات شخصـی:

 نام و نام خانوادگـی: سیـد علـی حسینـی   محـل تـولد: شهـرستـان بنـدر گـز 

 تاریـخ تولـد: 1343

 

سـوابـق تحصیـلات علمـی: در سال 1357 در هنـرستـان فنـی شهید واقفـی در رشتـه بـرق الکتـرونیـک مشـغول بـه تحصـیل شـدم. قبل از اخذمدرک دیپلم به استخدام نیروی پلیس درآمدم سپس ادامه تحصیل دادم .

با توجه به اینـکه در سال 1361 به استخدام سازمان نیـروی انتـظامی (اداره پلیـس) در آمـده و در واحـد ارتبـاطات رادیویـی تعمیـرگاه بـی سیـم مشغـول بـکار شـدم.

از سـال 1363 در سازمان پلیـس ایـران  تحت آمـوزشـی های فنـی تخصصی الکترونیک ومخابرات (تعمیرات انواع بی سیم های VHF/UHF بصورت  فشـرده با مطالب تئـوری و کارعملی همزمان قـرار گـرفتـه و موفق به اخذ تخصص  شـدم.

بعلت شـرایـط نـظامی بـودنم از ارائـه تـوضیحات بیشتـر معـذور می باشـم.

سـوابـق شغـلی و مهارتهـای تخصصـی:

 

 1. مسئـول نصب و راه انـدازی دکلهـای مخـابـراتـی در مـرکز پلیـس تهـران بـزرگ
 2. مسئـول نصب و راه اندازی مـراکـز بـی سیـم هـای VHF در مـرکز پلیـس تهـران بزرگ
 3. مسئـول مخابـرات سـرویـس و نگهـداری تجهیـزات شنـاوران دریایـی گارد ساحلی
 4. مـربـی فنی حرفـه ای با تخصص در آمـوزش رشتـه هـای (1- الکترونیک مقـدماتـی 2- الکتـرونیک صنعتـی

 3-بـرق مقـدماتـی 4- سیم کشـی  بـرق سـاختمان درجه دو2/ 5- بـرق صنعتـی  6- آمـوزش تعمیـر ات  تلفـن  

 7- مخـابـرات دریـایـی  به زنـدانیـان زندان بوشـهر بمـدت چندین سـال

 1. در سـال 1372 مـدیـر عامـل و مدیـر فنـی مـوسـسه جهـان ارتبـاط الهـام واقـع در بوشهر بمـدت 8سـال
 2. مسئـول راه انـدازی مـرکز تحقیـقات الکتـرونیک و مخـابرات(ارتبـاطات رادیـویـی) مـوسـسه جهـان ارتبـاط الهـام در سـال 1373 در بنـدر بوشـهر بمـدت شـش6سـال.

 

 1. در سـال 1374 برای اولیـن بار در دنیـا مـوفـق به طـراحـی و سـاخت نـرم افـزار و سخت افـزار PCC  ( پروگـرام کـد کنترل) جهت کنتـرل و تـردد شنـاران دریـایـی و اطـلاع رسـانـی شنـاوران خـودی در زمـان بـروز جنـگ دریـایـی، ایـن پـروژه بعـدها بنـام IDCod    نـام گـرفت که بـر روی شنـاوران بستـه شـد.
 2. در سـال 1375 بـرای اولیـن بار در دنیـا مـوفـق بـه طـراحـی سـاخت و ارائـه دستـگاه های محافـظ بی سیـم ، رادار و سـایـر دستـگاههـای مخابـراتـی، شده و این دستگاه را با مـارک ارتبـاط عالمیـن بـه بـازارهـای داخلـی و خارج از ایران ارئـه صادر نمودم

با بـکارگیـری و نصب ایـن دستـگاه اصـلا دستـگاههـای مخـابـراتـی در شنـاوران دچـار سـوختـگی و خرابـی نمـی گـردیـدنـد.

 1. واگـذاری وتحـویـل بـی سیـم های دریـایـی و همـکاری نـزدیـک جهت صـدور و اخـذ مجـوزات بـی سیـم شـناوران دریـایـی در کلیـه منـاطـق جنـوبـی ایـران
 2. مـدیـر عـامـل و مـدیـر فنـی و مسئـول مـرکز تحقیـقات الکتـرونیک و مخـابرات شـرکت ارتبـاط عـالمیـن در بنـدربـوشـهر از اوایـل سال79 بمدت 10 سال
 3. آمـوزش استـفاده از سیـستم های کمک ناوبـری به مـالکیـن شنـاوران دریـایـی در کل منـاطـق جنـوب کشـور ایران
 4. در سال 1384 مـدیـرفنـی و مـدیر مـرکز تحقیـقات الکتـرونیک و مخـابرات شـرکت صنـایـع مخـابـراتـی فتـاح ارتبـاطات در شعبـه شمال کشـور

13- درسـال  1390   اقدام به تحقیقات و طراحی  و تولیـدکاهنـده تـوان راکتیـو مصـرف بـرق در  چنـدیـن مـدل

 ساخـته و در چنـدیـن بیـمارستان و ازآن جملـه بیـمارستان شرکت نفت واقـع در تهران

 نصب و راه اندازی نمودیـم.

14- طراحی و اجرای  محاسبـه فنـی پـروژه بهینه سازی و کاهـش انـرژی برق شرکت خودروسازی

 ایـران خـودرو و چنـدیـن کارخـانه دیگـر با ارائـه مدارک و مستندات.

15- طراحی ؛ ساخت و تحویـل چنـدیـن دستـگاه تابلـوی کاهنـده انرژی بـرق به میـزان کاهش 38٪  الـی 10٪

بـه مرکز تاسیسات نفت و گاز در پروژه پـارس جنوبـی بـوشهـر

16- درسـال 1391 اقدام به طراحی و تولیـدو تولیـد انـرژی ترکیبـی بـرق توسط تـابـش نـور  خورشـید و

 حـرکت بـاد و آب جاری در روستاهای استانهای کشور نمودم.

17- در سـال 1392 الـی 1394 پـس از گـذشت یک دهـه مـوفـق بـه اختـراع دستـگاههـایـی به شـرح ذیـل شـده شده ام را معرفی مینمایم.

 • رادار ردیـاب انـواع مـوادمخـدر(مـوادیـاب)
 • رادار ردیـاب وتشـخیص دهنـده معتـادیـن بـه انـواع مـوادمخـدر از راه دور
 • رادار ردیـاب بمـب و مـواد درحـال انفجـار    از راه دور
 • رادار ردیـاب (یـابنـده) انـواع مشـروبات الکلـی  از راه  دور
 • رادار ردیاب انسان مـرده یـاب و زنـده یاب از راه  دور
 • رادار ردیـاب عناصر معـدنی کامل بـا شعاع عملکـرد 2500 الـی 5000 متـر و عمـق مفیـد 250 الـی 4500 متر
 • رادار ردیـاب یابنـده سـفره آبهـای زیـر زمیـنی با شعـای 2500متـر تا عمـق 850 متـر
 • رادار ردیـاب شنـاسـایـی انـواع بیماریهـا و درمانگـر بیمـاران صعب العـلاج انسان

 

 • راه اندازی کلینیک تحقیقاتی ؛درمانی و توانبخشـی زیر نظر تیم پزشکی در چندیـن شـهر کشور جهت درمان بیماران خاص و صعب العـلاج
 • اخذ مدرک مدرسی بین المللی و برگزاری کلاس های بیورزونانس و بیوالکترولیز رزونانسی با هماهنگی موسسه همیاران سلامت زیرنظر وزارت ورزش و جوانان و وزارت علوم به پزشکان عزیز برای اولین بار در کشور با ارائه مدرک معادل پزشکی با تائیدیه وزارت علوم.

 

پـروژه های تحقیقـاتی که بـه اتمـام رسیـده است و در نـوبت زمـان بنـدی ثبت اختـراع قـرار دارنـد و در سالهـای آینـده  بـه بـازار عـرضـه خـواهنـد شـد بشـرح زیـر اعـلام میگـردد.

 

در بخـش دریـایـی ؛ صیـد و صیـادي:

 • جمع کننده گله ماهی از راه دور

 

 در بخـش کشـاورزي و بـاغـداري:        

2- آبرسـانی بتـوسـط فیلتـر رادیو مغناطیس رزونانس جهت ازبیـن بـرنـده آفـات ریشـه ای گیـاهـان و درختـان میـوه 

3-   تقـویت کنـنده خـاک زمیـن کشـاورزی توسـط امـواج رادیـویـی و پالـس مغنـاطیسـی رزونانسی

 4-  دفـع حشـرات وجانـوران مـوزی و از بیـن بـردن آفـات گیـاهـان و درختـان میـوه توسـط امـواج

رادیـو پالـس مغنـاطیسـی رزونانسی

6- زود بازده هی وتقویت محصـولات گیـاهـان  و درختـان (زود باردهی و ازدیادمحصولات) توسط تکنولـوژی بیو رزونانس

 

در بخـش دامـداري و پـرورش:  

7-  ازبیـن بـرنـده بیـماریهـای دامـی   توسـط امـواج رادیـو پالـس مغنـاطیسـی بیو رزونانسی

8-   تقـویت کننـده شیـر دام (گـاو گـوسفـند) توسـط امـواج رادیـو پالـس مغنـاطیسـی بیو رزونانسی

9-  دفـع بیـماریهـای زنبـور عسـل و تقـویت باردهـی زنبـور عسـل توسـط امـواج رادیـو پالـس مغنـاطیسـی رزونانسی

 

پـروژههـاي در دست تحقیـق: در بخـش بهـداشت و درمـان

10- ضـد عفـونـی آب شـورب تـوسـط امـواج رادیـویـی وپـرتـویـی یـو ویU.V  و امـواج الکتـرو مغنـاطیـس رزونانسی

11- درمان کلیـه بیـمارن به روشهـای جدیـد و ادقـامـی طب سنتـی و بیـورزونـانـس

12- سیـستم های لرزه نـگاری و شنـودهای اصـوات صدای درون زمیـن

 

 

 

بـا عنـایت و احتـرام

سیـد علـی حسینـی

 

خواندن 1804 دفعه آخرین ویرایش در جمعه, 02 اسفند 1398 ساعت 10:28

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

         

              مدیریت سید علی حسینی

          شماره های تماس جهت پاسخگویی به تمامی سوالات در ضمینه های مورد

          فعالیت شرکت

 

                                      09197604967    -  44295881 021    -  33701158 011

    

                                   جهت اطلاع از هزینه های درمانی و تعیین وقت می توانید با شماره 33351465 تماس

 

                     حاصل نمایید و یا به واتساپ مرکز کلینیک مرکزبازتوانی بیورزونانس مراجعه نمایید

 

 

 

 

اطلاعات

ادرس دفتر مرکزی در تهران :
اتوبان شهید ستاری - پیامبر غربی - پلاک 144 - واحد 5
تلفن پاسخگوی سوالات و نوبت دهی
33351465

تماس با ما

    

 شماره جهت ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام . واتساپ . فیس بوک با شماره ذیل تماس بگیرید

989197604967+

لینک برگزاری دوره ها در واتساپ 

 

 

arrow
arrow

آخرین کاربران

 • myrtlelundie89929972
 • rodwilhelm2984643901
 • cecelialinthicum0462
 • adfjorge84870355
 • ninavessels43234

ما 41 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

تعداد بازدیدکنندگان

454768
TodayToday1567
YesterdayYesterday2602
This_WeekThis_Week11469
This_MonthThis_Month32989
All_DaysAll_Days454768